Hvilke krav er der ved renovering

Hvilke krav er der ved renovering?

Inden man går i gang med renoveringsprojektet, er det vigtigt at være opmærksom på de gældende regler, love og bestemmelser, der kan have indflydelse på ens valg af materialer, design og udførelse.

I denne artikel vil jeg give dig et overblik over de vigtigste krav, du skal være opmærksom på, når du renoverer din bolig.

Bygningsreglementet ved renovering

Bygningsreglementet er et sæt af regler, der stiller krav til bygningers indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og tekniske installationer.

Bygningsreglementet gælder for alle nybyggerier, ombygninger og renoveringer, og det er bygherrens ansvar at sikre, at byggeriet overholder reglementet.

Hvis man ikke overholder bygningsreglementet, kan man risikere at få påbud, bøder eller i værste fald at skulle rive byggeriet ned igen.

Nogle af de vigtigste krav i bygningsreglementet, der kan have betydning for renovering i 2024, er:

  • Krav om efterisolering, hvis det er rentabelt. Hvis man udskifter taget, facaden eller vinduerne, skal man undersøge, om det er rentabelt at efterisolere samtidig. Det vil sige, at besparelsen på varmeregningen skal være større end udgiften til efterisoleringen. Hvis det er tilfældet, skal man efterisolere til mindst det niveau, der er angivet i bygningsreglementet. Hvis det ikke er rentabelt, skal man efterisolere til det niveau, der var før renoveringen.
  • Krav om ventilation og udluftning. Hvis man efterisolerer, skal man også sørge for, at der er tilstrækkelig ventilation og udluftning i boligen, så man undgår fugt, skimmel og dårligt indeklima. Det kan betyde, at man skal installere mekanisk ventilation, vinduesventiler eller andre løsninger, der sikrer et godt luftskifte.
  • Krav om brandsikring. Hvis man ændrer på bygningens konstruktioner, skal man være opmærksom på, at de stadig opfylder de gældende krav til brandsikring. Det kan f.eks. være, at man skal bruge brandhæmmende materialer, branddøre, brandalarmer eller sprinklere, afhængig af bygningens størrelse, anvendelse og placering.
Bygningsreglementet ved renovering

Lokalplaner, servitutter og fredninger

Udover bygningsreglementet, skal man også være opmærksom på, om der er nogle lokalplaner, servitutter eller fredninger, der gælder for ens ejendom.

Disse kan sætte begrænsninger for, hvordan man må renovere sin bolig, f.eks. i forhold til tagets form, farve og materiale, facadens udseende, vinduernes størrelse og placering, eller bygningens højde og afstand til skel.

Lokalplaner er planer, som kommunen har lavet for et bestemt område, og som fastsætter regler for byggeri og anvendelse af grunde og bygninger. Lokalplaner kan findes på kommunens hjemmeside eller hos teknisk forvaltning.

Servitutter er aftaler eller bestemmelser, der er tinglyst på en ejendom, og som kan begrænse ejerens råderet over ejendommen. Servitutter kan f.eks. være, at man ikke må bygge højere end et bestemt antal meter, at man skal bevare et bestemt træ eller hegn, eller at man skal give naboen adgang til ens grund. Servitutter kan findes på tinglysning.dk eller hos en ejendomsmægler.

Fredninger er beslutninger, som Slots- og Kulturstyrelsen har truffet for at beskytte en bygning eller et område af kulturhistorisk, arkitektonisk eller landskabelig værdi. Fredninger kan betyde, at man ikke må ændre på bygningens ydre eller indre, eller at man skal søge om tilladelse til enhver ændring. Fredninger kan findes på fredninger.dk eller hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Tagproducenters og brancheorganisationers anvisninger

Når man renoverer sin bolig, er det også vigtigt at følge de anvisninger, som tagproducenterne og brancheorganisationerne har lavet for de forskellige typer af tagbelægninger.

Disse anvisninger sikrer, at taget bliver monteret korrekt, så det holder længere, fungerer bedre og ser pænere ud.

Hvis man ikke følger anvisningerne, kan man risikere at miste garantien på taget, at forsikringen ikke dækker ved skader, eller at taget ikke lever op til de gældende krav.

Tagproducenternes anvisninger kan findes på deres hjemmesider eller i deres brochurer, og de indeholder typisk information om, hvordan taget skal lægges, fastgøres, tilsluttes, vedligeholdes og repareres.

Brancheorganisationernes anvisninger kan findes på deres hjemmesider eller i deres publikationer, og de indeholder typisk information om, hvilke materialer, metoder og kvalitetskrav, der gælder for de forskellige tagbelægninger. Nogle af de mest kendte brancheorganisationer er:

  • Dansk Byggeri, som er en erhvervsorganisation for bygge- og anlægsbranchen. De har bl.a. udgivet en håndbog om tagdækning, som kan findes på deres hjemmeside.
  • Dansk Tagpapforening, som er en brancheforening for producenter, leverandører og udførende af tagpap. De har bl.a. udgivet en vejledning om tagpapdækning, som du igen kan findes på deres hjemmeside.
  • Dansk Tegl, som er en brancheforening for producenter af teglprodukter. De har bl.a. udgivet en vejledning om tegltage, som du også kan findes på deres hjemmeside.

Konklusion

Renovering af boligen er en stor og spændende opgave, men det kræver også, at man sætter sig ind i de gældende regler, love og bestemmelser, der kan have indflydelse på ens valg og udførelse.

Ved at følge bygningsreglementet, lokalplanerne, servitutterne, fredningerne, tagproducenternes anvisninger og brancheorganisationernes anvisninger, kan man sikre sig, at renoveringen bliver både lovlig, holdbar og forsikret.

Hvis man er i tvivl om noget, kan man altid kontakte kommunen, en arkitekt, en byggesagkyndig eller en tagfirma for at få råd og vejledning.

Klik her og se mere om renovering.

3byggetilbud.dk

Skal du bruge hjælp til renovering? Drag fordel af 3byggetilbud.dk for at spare både tid og penge samt slippe for unødvendige bekymringer. Modtag tre gratis og uforpligtende tilbud fra erfarne eksperter og nyd godt af fordelene.

Gratis tjeneste

Uforpligtende og gratis tilbud.

Spar tid

Spar alt tiden væk på opsøgende arbejde.

Entreprisegaranti

Økonomisk dækning med entreprisegaranti.

Scroll to Top