Rydning af have

Rydning af have 2024: Priser, proces og vigtige overvejelser

Står din have over for en tiltrængt fornyelse i 2024? Uanset om du drømmer om en ny græsplæne, ønsker at fjerne overvækst eller forbereder grunden til et byggeprojekt, kan en professionel haverydning være vejen frem.
Men hvad indebærer processen, og hvad kan du forvente af priser?
I denne artikel dykker vi ned i alt, hvad du bør vide om haverydning i 2024, så du kan træffe en informeret beslutning og opnå det bedste resultat for din have.

Formålet med rydning

Der kan være mange årsager til, at man vælger at rydde sin have. Formålet med rydningen har stor betydning for arbejdets omfang og dermed også for den endelige pris. Lad os se nærmere på nogle af de mest almindelige formål med haverydning:

 • Anlæg af ny græsplæne: Hvis du drømmer om en flot, grøn græsplæne, kan det være nødvendigt at rydde haven først. Det indebærer typisk at fjerne eksisterende beplantning, fræse jorden og forberede et jævnt underlag til den nye plæne. Jo mere bevoksning, der skal fjernes, desto mere omfattende bliver arbejdet.
 • Fjernelse af overvækst: Over tid kan haven blive overgroet med vildtvoksende buske, træer og anden uønsket beplantning. Her kan en grundig rydning skabe plads og give haven et velplejet udseende igen. Arbejdets omfang afhænger af overvækstens størrelse og tæthed.
 • Forberedelse til byggeri: Hvis du planlægger at bygge en ny terrasse, tilbygning eller måske en hel ny bolig, kan det være nødvendigt at rydde grunden først. Her vil arbejdet typisk omfatte fældning af træer, fjernelse af buske og anden beplantning samt planering af jorden. Jo større byggeriet er, desto mere omfattende bliver rydningsarbejdet ofte.
 • Klargøring til salg: Inden en bolig sættes til salg, kan en oprydning af haven være med til at øge ejendommens værdi og gøre den mere attraktiv for potentielle købere. Her kan selv en mindre indsats som beskæring af buske og træer samt fjernelse af ukrudt gøre en stor forskel for helhedsindtrykket.

Uanset formålet med haverydningen, er det vigtigt at have en klar plan for arbejdet og et realistisk budget. Jo mere præcist du kan beskrive opgaven for en anlægsgartner eller anden fagperson, desto bedre kan de hjælpe dig med at opnå det ønskede resultat til den rette pris.

Hvad koster det at ryde have

Hvad koster det at ryde have?

Når det kommer til at fastsætte en pris for rydning af en have, er der flere faktorer at tage i betragtning. Prisen kan variere betydeligt afhængigt af havens størrelse, tilstand og de specifikke opgaver, der skal udføres. Det er derfor svært at give et præcist prisestimat uden at kende detaljerne om den enkelte have.

 • Ingen fast pris: Der findes ikke en standardpris for haverydning, da hver have er unik og kræver forskellig indsats og ressourcer.
 • Startpris: Priserne for haverydning kan starte ved omkring 7000 kr., men dette er blot en indikation. Det endelige beløb kan være både højere eller lavere afhængigt af opgavens omfang og kompleksitet.

Hvad påvirker prisen?

Når du indhenter tilbud på rydning af din have, vil prisen afhænge af flere faktorer. Det er vigtigt at være opmærksom på disse, så du kan få et realistisk billede af omkostningerne. Her er nogle af de vigtigste punkter, der kan påvirke prisen:

 1. Havens størrelse: Jo større din have er, desto mere arbejde vil der typisk være involveret i rydningen. Større arealer betyder flere kvadratmeter, der skal klippes, rives eller ryddes for beplantning.
 2. Havens tilstand: Er din have meget overgroet eller har den områder, der er svært tilgængelige? Dette kan øge arbejdstiden og dermed prisen. En velholdt have vil ofte være hurtigere og billigere at rydde.
 3. Beplantningens karakter: Typen og størrelsen af træer, buske og anden beplantning i haven spiller ind. Større træer eller massive hække, der skal fældes eller beskæres, kan kræve specialudstyr og mere mandskab.
 4. Adgangsforhold: Hvis haven er svært tilgængelig for maskiner og udstyr, f.eks. gennem en smal passage eller op ad trapper, kan det påvirke prisen. Det kan betyde mere manuelt arbejde.
 5. Terrænets beskaffenhed: Er din have flad og let at komme rundt i, eller er den skrånende og ujævn? Har du sumpede eller mudrede områder efter regn? Vanskelige terrænforhold kan gøre arbejdet mere tidskrævende.

Vær opmærksom på disse faktorer, når du vurderer tilbud fra haveservicefirmaer. Jo mere information du kan give om din haves specifikke forhold, desto mere præcist et tilbud kan du forvente at få. En grundig vurdering af arbejdsopgaven sikrer, at både du og havefolkene er på samme side fra starten.

Typiske timepriser

Når det kommer til prisen for haverydning, er der flere faktorer der spiller ind. De fleste foretrækker dog faste tilbud frem for timepriser, da det giver større sikkerhed for den endelige pris. Men hvis du alligevel vælger at gå med timepriser, er her nogle typiske priser du kan forvente i 2024:

 • Buskrydning: Hvis din have er fyldt med vildtvoksende buske, kan du forvente en timepris på omkring 450 kr. for at få dem ryddet. Dette dækker arbejdskraften og de nødvendige redskaber til at fjerne buskene effektivt.
 • Træfældning: Har du større træer der skal fældes, ligger timeprisen typisk lidt højere, omkring 500 kr. Dette skyldes det mere krævende arbejde og de specialiserede redskaber, der kræves for at fælde træer sikkert.
 • Fræsning af området: Efter busk- og træfældning kan det være nødvendigt at fræse området for at fjerne rødder og forberede jorden til ny beplantning. Her kan du forvente en timepris på ca. 500 kr. plus et tillæg for brug af fræsemaskinen.

Husk at disse priser kun er vejledende, og at den endelige pris vil afhænge af din haves specifikke forhold og omfang. Vi anbefaler derfor altid, at få indhentet flere tilbud fra forskellige firmaer for at sikre, at du får den bedste pris og service til dit haverydningsprojekt.

Typiske timepriser på haverydning

Miljø- og naturhensyn

Når man som lodsejer skal rydde sin have eller grund, er det vigtigt at tage højde for de gældende regler og hensyn til miljøet og naturen. Her er nogle vigtige punkter at være opmærksom på:

Rydningspligt og naturbeskyttelse

 • Rydningspligten gælder for arealer med status som landbrugsjord, hvor opvækst af træer og buske skal ryddes mindst hvert 5. år.
 • Fra 2023 er småbiotoper på op til 1 ha undtaget rydningspligten for at beskytte naturområder.
 • Arealer omfattet af rydningspligten skal vedligeholdes ved slåning eller afgræsning efter behov.

Undtagelser fra rydningspligten

 • I visse tilfælde kan rydningspligten være uforholdsmæssigt byrdefuld for den enkelte lodsejer.
 • Arealer, der er våde, stejle eller vanskeligt tilgængelige med maskiner, er undtaget rydningspligten.

Tidsbegrænsninger for rydning
Af hensyn til dyre- og plantelivet må rydning kun finde sted i bestemte perioder:

 • Slåning eller rydning: 1. november til 31. marts
 • Høslæt: 1. juli til 30. april
 • På hedearealer beskyttet efter naturbeskyttelsesloven:
 • Slåning eller rydning: 1. august til 30. april
 • Høslæt: 1. juli til 30. april
 • Rydningspligten gælder ikke for hedevegetation som hedelyng, blåbær, tyttebær og revling.

Konsekvenser af manglende overholdelse

 • Ved manglende overholdelse af rydningspligten kan Landbrugsstyrelsen påbyde rydning.
 • Fortsat manglende overholdelse kan medføre politianmeldelse og bødestraf.

Anbefalinger til lodsejere

 • Kontakt kommunen, hvis rydning af arealer kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.
 • Vedligehold jorder ved slåning, slæt eller afgræsning.
 • Vær opmærksom på, at rydning gør et areal omfattet af rydningspligten fremover.
 • Projekter under Natura 2000 projektordningen bør aftale ansvar for fremtidig pleje og rydning.

Ved at følge disse retningslinjer sikrer man, at rydningen af haven eller grunden sker under hensyntagen til miljøet og naturen, samtidig med at man overholder gældende lovgivning og undgår potentielle bøder.

Afslutning

Rydning af haven kan være en omfattende proces, uanset om formålet er anlæg af ny græsplæne, fjernelse af overvækst, forberedelse til byggeri eller klargøring til salg. Prisen for haverydning afhænger af en række faktorer som havens størrelse, tilstand, beplantningens karakter, adgangsforhold og terrænets beskaffenhed.

Det er vigtigt at indhente flere tilbud og give så mange detaljer som muligt om projektet for at få en fair pris. Samtidig er det afgørende at være opmærksom på gældende miljø- og naturhensyn, herunder regler om rydningspligt, undtagelser og tidsbegrænsninger for at undgå potentielle bøder.

Med grundig planlægning, den rette faglige assistance og respekt for naturen kan du opnå netop den havetransformation, du drømmer om i 2024.

Klik her og få gode tilbud på rydning af have.

3byggetilbud.dk

Skal du bruge hjælp til haven? Drag fordel af 3byggetilbud.dk for at spare både tid og penge samt slippe for unødvendige bekymringer. Modtag tre gratis og uforpligtende tilbud fra erfarne eksperter og nyd godt af fordelene.

Gratis tjeneste

Uforpligtende og gratis tilbud.

Spar tid

Spar alt tiden væk på opsøgende arbejde.

Entreprisegaranti

Økonomisk dækning med entreprisegaranti.

Scroll to Top